Luftkontroll

Här finns information om luftkontrollen inom Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund. Undersökningarna har tidigare utförts på uppdrag av Blekinge Luftvårdsförbund. För närvarande sköts luftkontrollen av IVL Svenska Miljöinstitutet.

himmel