Mål och syfte

“Vi har ett gemensamt ansvar för miljön.”

Det är den enkla idén bakom Blekinge luftvårdsförbund. Förbundet är en sammanslutning av industrier, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Det bildades 1985, som ett av de första regionala luftvårdsförbunden i Sverige, och har kommit att utgöra förebild för motsvarande sammanslutningar i nästan alla län i Sverige.

Genom att samordna mätprogram och analyser inom länet och med andra län får vi en bättre bild av utvecklingstendenser kring både luftmiljö och påverkan på mark. Samarbetet ger också ekonomiska vinster.
Mätprogrammen utgör ofta en del av de kontrollmätningar i omgivningen som tillsynsmyndigheter kan kräva av olika verksamheter.