Verksamhet

Krondroppsnätet

Krondroppsnätet har som målsättning att driva en samordnad, länsvis miljöövervakning av skogsekosystemen i hela Sverige. Övervakningen är inriktad mot lufthalter, nedfall av försurande och övergödande ämnen samt dess inverkan på markvattnets kvalitet. Läs mer.

Lavundersökning

Många lavar är känsliga för luftföroreningar. Om lavarna har tydliga skador, om antalet arter är lågt eller om lavar helt saknas så är detta en allvarlig negativ miljösignal. Läs mer.

Ozonmätnätet i södra Sverige

Inom programmet “Ozonmätnätet i södra Sverige” är syftet att på ett kostnadseffektivt sätt ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljön i södra Sverige. Läs mer.

Samordnad Luftövervakning

MKN för luft har införts i svensk lagstiftning för att åstadkomma en godtagbar luftkvalitetssituation. Läs mer.