Bottenfauna

Skorv
Skorv, Saduria entemon. Arten är en ”ishavsrelikt” och är vanligt förekommande i mjukbottenfauna-prover från Hanöbukten.

De sedimentlevande bottendjuren är ofta stationära och relativt långlivade. Detta innebär att de lämpar sig bra till att undersöka förändringar i miljön. Olika arter är olika känsliga eller tåliga mot organisk belastning och låga syrehalter. Utifrån artsammansättningen av bottenfaunan kan bottenmiljöns kvalitet således bedömas. Varje år under maj månad tas ca 65 bottenfaunaprov längs Blekingekusten. Vartannat år sker provtagningen med tre prov på totalt 22 stationer och vartannat år tas fem olika stationer med ett prov vardera utspridda i totalt 13 olika vattenförekomster.