Lavundersökning

Lavar på träd
Bild från Naturcentrum
på lavbevuxen trädstam

Många lavar är känsliga för luftföroreningar. Om lavarna har tydliga skador, om antalet arter är lågt eller om lavar helt saknas så är detta en allvarligt, negativ miljösignal.

En undersökning av lavfloran på träd i Blekinge län har genomförts på uppdrag av Blekinge luftvårdsförbund. Den genomfördes för första gången i Blekinge län år 2003 och omfattade 30 träd fördelade på sex olika lokaler. 2008 och 2013 ufördes återinventeringar.

Fältarbete, bildtolkning, analys av data och rapportering har utförts av Andreas Malmqvist Naturcentrum AB.

Senaste rapporten finns under Ladda ned – Luftdelen.