Mål och syfte

I takt med förändringar av miljösituationen i Östersjön växte det fram ett behov av samarbete mellan olika kustintressenter i Blekinge regionen. Man behövde samordna provtagningar och utvärderingar av resultat för att få en överblick av läget i havet.

Förbundet bildades 1990 och 1991 bildades Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. För att få en ännu mer heltäckande bild sker även samarbete med Bornholms amt. Syftet är att klargöra kustlänens tillstånd genom ett stort anlysmaterial som b l a omfattar vattenkemi, biologi, miljögifter och sediment. Samarbetet skall leda till gemensamma analyser.

Resultatet kan sedan ligga till grund för planerings- och utvecklingsarbete i de respektive länen. Åtgärdsprogram skall kunna tas fram i samverkan för att minska miljöpåverkan i Östersjön.

Undersökningsprogrammet ska utvärderas med jämna mellanrum. Vid behov skall undersökningsprogrammet omarbetas och revideras.

Förbundet har till uppgift:

  • att klargöra tillståndet i länets kustvatten
  • att initiera och samordna erfoderliga undersökningar för bedömning av påverkansgrad och utvecklingstendenser
  • att redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planerings- och utvecklingarbetet inom regionen
  • att verka för att åtgärder vidtas i syfte att minska föroreningsbelastningen på länets kustvatten
  • att verka för samordning av vattenvården i Hanöbukten
  • att fungera som rådgivande organ i kustvattenfrågor
  • att informera medlemmarna om vattenvårdsituationen i Hanöbukten.