Samordnad luftövervakning

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft har införts i svensk lagstiftning för att åstadkomma en godtagbar luftkvalitetssituation. Regeringens förordning om MKN för utomhusluft (SFS 2010:477) inbegriper förekomst och halt i luft av kväveoxider (NO2NOx), svaveldioxid (SO2), bly (Pb), kolmonoxid (CO), bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), ozon (O3), tungmetallerna arsenik (As), kamium (Cd) och nickel (Ni) samt polycykliska aromatiska kolväten med benso(a)pyren (B(a)P) som indikator).

Förordningen om MKN för luft slår fast att varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen. Dock ges en möjlighet att bedriva kontrollen genom samverkan mellan flera kommuner. Ett län kan till exempel ses som ett naturligt samverkansområde.

Här kan du ladda ned ett föredrag från förbundets årskonferens med titeln: Tätortsmätningar av luftkvalitet i Blekinge 2019